تیم روانشناسان

دکتر نازنین اصغری

شماره نظام پزشکی : ( 3779 )

 

دکتر مهرانگیز خاکساری

شماره نظام پزشکی : ( 010812001070 )

 

دکتر فرنگیس قنبرپور

شماره نظام پزشکی : ( 010812001137 )

 

دکتر سحر روحی

شماره نظام پزشکی : ( 10057368 )

 

دکتر سمیه اخوین انصاری

شماره نظام پزشکی : ( 102214 )

 

دکتر مریم سبز آبای

شماره نظام پزشکی : ( 102423 )

 

مهرانگیز خاکساری

شماره نظام پزشکی : ( 10812001070 )

 

فرنگیس قنبرپور

شماره نظام پزشکی : ( 10812001137 )

 

دکتر فرح آزادی

شماره نظام پزشکی : ( 1082 )

 

دکتر آریا مومنی

شماره نظام پزشکی : ( 10870 )

 

دکتر سید مهری دریاباری

شماره نظام پزشکی : ( 1122 گ )

 

دکتر شکوفه سادات

شماره نظام پزشکی : ( 1185 )

 

دکتر سمائی

شماره نظام پزشکی : ( 11877 )

 

دکتر قاسم میشکار

شماره نظام پزشکی : ( 12345 )

 

دکتر مجتبی بیوسه

شماره نظام پزشکی : ( 126854 )

 

دکتر نازنین عرب

شماره نظام پزشکی : ( 12931 )

 

دکتر پروانه جهانگیر زاده

شماره نظام پزشکی : ( 12946 )

 

زهره ایرانی

شماره نظام پزشکی : ( 1360 )

 

زیبا ایرانی

شماره نظام پزشکی : ( 1360 )

 

دکتر فاطمه میرشریف

شماره نظام پزشکی : ( 1449 )

 

دکتر فیروزه کربلایی

شماره نظام پزشکی : ( 149 )

 

دکتر حسین نجمی

شماره نظام پزشکی : ( 14963 )

 

دکتر امیر هوشنگ مهیار

شماره نظام پزشکی : ( 166 )

 

دکتر اکبری

شماره نظام پزشکی : ( 16804 )

 

دکتر سمیه گرانمایه

شماره نظام پزشکی : ( 17664 )

 

دکتر زهرا قادری

شماره نظام پزشکی : ( 1780 )

 

دکتر درنا مجید زاده

شماره نظام پزشکی : ( 1914 )

 

دکتر مریم نوروز زادگان

شماره نظام پزشکی : ( 1976 -ک د )

 

دکتر زهره صادقی

شماره نظام پزشکی : ( 19942 )

 

دکتر آمنه فانی

شماره نظام پزشکی : ( 2016-2698-717 )

 

کلینیک سپیدار مهر

شماره نظام پزشکی : ( 2018-2698-717 )

 

دکتر ساناز صلوات خواه

شماره نظام پزشکی : ( 21544 )

 

دکتر زهره نجفیان

شماره نظام پزشکی : ( 2183 )

 

دکتر اعظم علیمردانی

شماره نظام پزشکی : ( 2297-2698-717 )

 

دکتر محبوبه گندم کار

شماره نظام پزشکی : ( 23239 )

 

شهره جعفری

شماره نظام پزشکی : ( 2454-2696-717 )

 

دکتر امین حق شناس

شماره نظام پزشکی : ( 25009 )

 

دکتر حسین نصیری رازی

شماره نظام پزشکی : ( 25012 )

 

دکتر مهرداد عدلی

شماره نظام پزشکی : ( 26433 )

 

دکتر لیلی ساکی

شماره نظام پزشکی : ( 27015 )

 

دکتر زهرا حاجیانی

شماره نظام پزشکی : ( 27416 )

 

دکتر سعید جهانیان

شماره نظام پزشکی : ( 2917 )

 

دکتر آزاده حق شناس

شماره نظام پزشکی : ( 29407 )

 

دکتر پریسا موسوی

شماره نظام پزشکی : ( 3162 )

 

دکتر مریم سمنانی

شماره نظام پزشکی : ( 31728 )

 

دکتر مریم مرادی

شماره نظام پزشکی : ( 31729 )

 

دکتر رویا راقبیان

شماره نظام پزشکی : ( 3280 )

 

دکتر صفوره ابوالحسنی

شماره نظام پزشکی : ( 3551 )

 

دکتر مرجان سبزآبادی

شماره نظام پزشکی : ( 37587 )

 

نازنین اصغری

شماره نظام پزشکی : ( 3779 )

 

دکتر نرگس سلیمانی نیا

شماره نظام پزشکی : ( 4610 )

 

سیده شایسته موسوی

شماره نظام پزشکی : ( 4677 )

 

دکتر کبری ملکی

شماره نظام پزشکی : ( 4754 )

 

دکتر مجید هاشمی گلمهر

شماره نظام پزشکی : ( 4895 )

 

دکتر نقیبی

شماره نظام پزشکی : ( 4912 )

 

دکتر سارا عسگری

شماره نظام پزشکی : ( 4976 )

 

دکتر مژگان مصطفویان

شماره نظام پزشکی : ( 53546 )

 

دکتر سعید بابایی

شماره نظام پزشکی : ( 5773 )

 

دکتر ارشیا تقوی

شماره نظام پزشکی : ( 65367 )

 

دکتر فرود آدینه وند

شماره نظام پزشکی : ( 67670 )

 

دکتر شهره جعفری

شماره نظام پزشکی : ( 717/2696/2454 )

 

دکتر مجتبی آزادبخت

شماره نظام پزشکی : ( 741 )

 

دکتر فرهاد آوخ کیسمی

شماره نظام پزشکی : ( 76453 )

 

دکتر ونوس محمودی

شماره نظام پزشکی : ( 78911 )

 

دکتر شکوفه ثابتی

شماره نظام پزشکی : ( 80583 )

 

دکتر مهری طاهری

شماره نظام پزشکی : ( 8739 )

 

دکتر فاطمه رنجبر کرمانی

شماره نظام پزشکی : ( 88609 )

 

شکوفه سادات

شماره نظام پزشکی : ( گ – 1185 )

 

سید مهری دریاباری

شماره نظام پزشکی : ( گ د – 1122 )

 

مریم نوروز زادگان

شماره نظام پزشکی : ( گ د – 1976 )