تیم چشم پزشکان

دکتر ابوالقاسم مختاری

شماره نظام پزشکی : ( 22599 )

 

دکتر اشکان جولایی

شماره نظام پزشکی : ( ب – 2562 )

 

دکتر اعظم علیمردانی

شماره نظام پزشکی : ( 68735 )

 

دکتر حبیب صدیقی نکو

شماره نظام پزشکی : ( ب – 79 )

 

دکتر ابوالقاسم مختاری

شماره نظام پزشکی : ( 22599 )

 

دکتر احمد شجاعی شماره

شماره نظام پزشکی : ( 22792 )

 

دکتر احمد عامری

شماره نظام پزشکی : ( 17359 )

 

دکتر اعظم عیلیمردانی

شماره نظام پزشکی : ( 68735 )

 

دکتر اکرم زنده دل

شماره نظام پزشکی : ( ب – 1598 )

 

دکتر امیر اسهرلوس

شماره نظام پزشکی : ( ب – 1759 )

 

دکتر امیر خبری

شماره نظام پزشکی : ( 28551 )

 

دکتر انیس زند

شماره نظام پزشکی : ( ب – 1986 )

 

دکتر بهزاد سفرپور لیما

شماره نظام پزشکی : ( 118506 )

 

دکتر حبیب صدیقی نکو

شماره نظام پزشکی : ( ب – 79 )

 

دکتر حسین آقا جانی

شماره نظام پزشکی : ( 11328 )

 

دکتر حمید رضا اسد آبادی

شماره نظام پزشکی : ( 37298 )

 

دکتر داریوش عبیدی راد

شماره نظام پزشکی : ( 28507 )

 

دکتر زهرا بیات

شماره نظام پزشکی : ( ب – 2465 )

 

دکتر زهره ایرانی

شماره نظام پزشکی : ( 51876 )

 

دکتر زین العابدین فراهانی

شماره نظام پزشکی : ( ب – 11 )

 

دکتر ساسان وجودی

شماره نظام پزشکی : ( 23550 )

 

دکتر سها عباسی

شماره نظام پزشکی : ( ب – 2191 )

 

دکتر سید جلیل نقیب

شماره نظام پزشکی : ( 33142 )

 

دکتر سید حسین مولوی

شماره نظام پزشکی : ( 26591 )

 

دکتر سید فرزاد محمدی

شماره نظام پزشکی : ( 64277 )

 

دکتر شاهرخ میلانی

شماره نظام پزشکی : ( 26924 )

 

دکتر شمسی رحمان پور

شماره نظام پزشکی : ( ب – 60 )

 

دکتر شیما سینجلی

شماره نظامی پزشکی : ( 131912 )

 

دکتر طاهره محمودی میمند

شماره نظام پزشکی : ( ب – 512 )

 

دکتر عباد هادیان

شماره نظام پزشکی : ( 57809 )

 

دکتر عباس ابوالحسنی

شماره نظام پزشکی : ( 45877 )

 

دکتر عرفان ملکی

شماره نظام پزشکی : ( 2158 )

 

دکتر علی معیب

شماره نظام پزشکی : ( ب – 35 )

 

دکتر علیرضا نادری

شماره نظام پزشکی : ( 41535 )

 

دکتر فائزه آقا زاده

شماره نظام پزشکی : ( 2303 )

 

دکتر فهیمه نظامی

شماره نظام پزشکی : ( ب – 663 )

 

دکتر فیروزه فارسی

شماره نظام پزشکی : ( 104034 )

 

دکتر لیلا کاظمی

شماره نظام پزشکی :  ( 80339 )

 

دکتر مجتبی رجب پور

شماره نظام پزشکی : ( ب – 2503 )

 

دکتر مجید ابدال

شماره نظام پزشکی : ( ب – 507 )

 

دکتر محسن رمضان زاده

شماره نظام پزشکی : ( 40692 )

 

دکتر محسن کاظمی مقدم

شماره نظام پزشکی : ( 20804 )

 

دکتر محمد اسحاقی

شماره نظام پزشکی : ( 32562 )

 

دکتر محمد حسین کوچک زاده

شماره نظام پزشکی : ( 10946 )

 

دکتر محمد مهدی احمدزاده

شماره نظام پزشکی : ( 68555 )

 

دکتر محمد مهدی نورانی

شماره نظام پزشکی : ( 75390 )

 

دکتر محمد نقوی

شماره نظام پزشکی : ( 84026 )

 

دکتر محمدرضا فرتوک زاده

شماره نظام پزشکی : ( 22378 )

 

دکتر مسعود جعفرزاده

شماره نظام پزشکی : ( ب – 1117 )

 

دکتر مسعود مهدیه

شماره نظام پزشکی : ( 32331 )

 

دکتر مسیح هاشمی

شماره نظام پزشکی : ( 22803 )

 

دکتر مطهره نظری

شماره نظام پزشکی : ( ب – 1916 )

 

دکتر معصومه رستم زاده

شماره نظام پزشکی : ( ب – 2161 )

 

دکتر منوچهر نائینی

شماره نظام پزشکی : ( 57261 )

 

دکتر مهدی رخصت یزدی

شماره نظام پزشکی : ( 20600 )

 

دکتر مهدی محمدی

شماره نظام پزشکی : ( ب – 65 )

 

دکتر ندا اصغری

شماره نظام پزشکی : ( 1974 )

 

دکتر علیرضا بشارت

شماره نظام پزشکی : ( 23668 )

 

دکتر مهران نیک خو

شماره نظام پزشکی : ( 33963 )

 

دکتر مهری مرادی

شماره نظام پزشکی : ( ب – 2542 )

 

دکتر مجید محبی

شماره نظام پزشکی : ( 55686 )

 

دکتر محمد حسن شاه حیدری

شماره نظام پزشکی : ( 74076 )

 

دکتر مهتاب جمالی

شماره نظام پزشکی : ( 53043 )