تیم روانشناسان

دکتر آزاده حق شناس

شماره نظام پزشکی: ( 29407 )

دکتر مریم سبزآبادی

شماره نظام پزشکی: ( 102423 )

دکتر مرجان سبزآبادی

شماره نظام پزشکی: ( 37587 )

دکتر اعظم علیمردانی

شماره نظام پزشکی: ( 717/2698/2297 )

دکتر فرح آزادی

شماره نظام پزشکی: ( 1082 )

دکتر زهره نجفیان

شماره نظام پزشکی: ( 2183 )

دکتر مجید هاشمی گلمهر

شماره نظام پزشکی: ( 4895 )

دکتر مجتبی بیوسه

شماره نظام پزشکی: ( 126854 )

دکتر کبری ملکی

شماره نظام پزشکی: ( 4754 )

دکتر شکوفه سادات

شماره نظام پزشکی: ( 1185 )

دکتر سارا عسگری

شماره نظام پزشکی: ( 4976 )

دکتر سعید جهانیان

شماره نظام پزشکی: ( 2917 )

دکتر امیرهوشنگ مهیار

شماره نظام پزشکی: ( 166 )

دکتر نازنین اصغری

شماره نظام پزشکی: (  3779 )

دکتر زهره صادقی

شماره نظام پزشکی: ( 19942 )

دکتر درنا مجیدزاده

شماره نظام پزشکی: ( 1914 )

دکتر حسین نصیری رازی

شماره نظام پزشکی: ( 25012 )

دکتر ساناز صلوات خواه

شماره نظام پزشکی: ( 21544 )

دکتر سیده مهری دریاباری

شماره نظام پزشکی: ( 1122-گ )

دکتر مریم نوروز زادگان

شماره نظام پزشکی: ( 1976 -ک د )

دکتر مژگان مصتفویان

شماره نظام پزشکی: ( 53546 )

دکتر حسین نجمی

شماره نظام پزشکی: ( 14963 )

دکتر مهرداد عدلی

شماره نظام پزشکی: ( 26433 )

دکتر سمیه گران مایه

شماره نظام پزشکی: ( 17664 )

دکتر فرنگیس قنبرپور

شماره نظام پزشکی: ( 010812001137 )

دکتر نقیبی

شماره نظام پزشکی: ( 4912 )

دکتر مهری طاهری

شماره نظام پزشکی: ( 8739 )

دکتر قاسم میشکار

شماره نظام پزشکی: ( 12345 )

دکتر لیلی ساکی

شماره نظام پزشکی: ( 27015 )

دکتر زهرا حاجیانی

شماره نظام پزشکی: ( 27416 )

دکتر سعید بابایی

شماره نظام پزشکی: ( 5773 )

دکتر سمایی

شماره نظام پزشکی: ( 11887 )

دکتر مهرانگیز خاکساری

شماره نظام پزشکی: ( 010812001070 )

دکتر نرگس سلیمانی نیا

شماره نظام پزشکی: ( 4610 )

دکتر مجتبی بیوسه

شماره نظام پزشکی: ( 126854 )

دکتر زهره صادقی

شماره نظام پزشکی: ( 19942 )

دکتر درنا مجیدزاده

شماره نظام پزشکی: ( 1914 )

دکتر سعید بابایی

شماره نظام پزشکی: ( 5773 )

دکتر پریسا موسوی

شماره نظام پزشکی: ( 3162 )

دکتر امین حق شناس

شماره نظام پزشکی: ( 25009 )

دکتر نازنین عرب

شماره نظام پزشکی: ( 12931 )

دکتر سمانی

شماره نظام پزشکی: ( 11887 )

دکتر پروانه جهانگیر زاده

شماره نظام پزشکی: ( 12946 )

دکتر فرود آدینه وند

شماره نظام پزشکی: ( 67670 )

دکتر فاطمه رنجبر کرمانی

شماره نظام پزشکی: ( 88609 )

دکتر مریم سمنانی

شماره نظام پزشکی: ( 31728 )

دکتر مریم مرادی

شماره نظام پزشکی: ( 31729 )

دکتر شهره جعفری

شماره نظام پزشکی: ( 717/2696/2454 )

دکتر آریا مومنی

شماره نظام پزشکی: ( 10870 )

دکتر سمیه اخوین انصاری

شماره نظام پزشکی: ( 102214 )

دکتر آمنه فانی

شماره نظام پزشکی: ( 717/2698/2016 )

دکتر شکوفه ثابتی

شماره نظام پزشکی: ( 80583 )

دکتر ونوس محمودی

شماره نظام پزشکی: ( 78911 )

دکتر ارشیا تقوی

شماره نظام پزشکی: ( 65367 )

دکتر اعظم علیمردانی

شماره نظام پزشکی: ( 2297-2698-717 )

دکتر فرح آزادی

شماره نظام پزشکی: ( 1082 )

دکتر زهره نجفیان

شماره نظام پزشکی: ( 2183 )

دکتر مجید هاشمی گلمهر

شماره نظام پزشکی: ( 4895 )

دکتر مجتبی بیوسه

شماره نظام پزشکی: ( 126854 )

دکتر مریم سبز آبای

شماره نظام پزشکی: ( 102423 )

دکتر مرجان سبزآبادی

شماره نظام پزشکی: ( 37587 ش ف )

دکتر آزاده حق شناس

شماره نظام پزشکی: ( 29407 )

دکتر کبری ملکی

شماره نظام پزشکی: ( 4754 )

دکتر شکوفه سادات

شماره نظام پزشکی: ( 1185 گ )

دکتر سارا عسگری

شماره نظام پزشکی: ( 4976 )

دکتر زهره صادقی

شماره نظام پزشکی: ( 19942 )

دکتر درنا مجید زاده

شماره نظام پزشکی: ( 1914 )

دکتر حسین نصیری رازی

شماره نظام پزشکی: ( 25012 )

دکتر ساناز صلوات خواه

شماره نظام پزشکی: ( 21544 )

دکتر سید مهری دریاباری

شماره نظام پزشکی: ( 1122 گ )

دکتر مریم نوروز زادگان

شماره نظام پزشکی: ( 1976 ک د )

دکتر مژگان مصطفویان

شماره نظام پزشکی: ( 53546 )

دکتر فرهاد آوخ کیس می

شماره نظام پزشکی: ( 76453 )

دکتر مجتبی آزادبخت

شماره نظام پزشکی: ( 741 )

دکتر رویا راقبیان

شماره نظام پزشکی: ( 3280 )

دکتر فیروزه کربلایی

شماره نظام پزشکی: ( 149 )

دکتر صفوره ابوالحسنی

شماره نظام پزشکی: ( 3551 )

دکتر فاطمه میرشریف

شماره نظام پزشکی: ( 1449 )

دکتر سعید جهانیان

شماره نظام پزشکی: ( 2917 )

دکتر امیرهوشنگ مهیار

شماره نظام پزشکی: ( 166 )

دکتر نازنین اصغری

شماره نظام پزشکی: ( 3779 )

دکتر نرگس سلیمانی نیا

شماره نظام پزشکی: ( 4610 )

دکتر حسین نجمی

شماره نظام پزشکی: ( 14963 )

دکتر مهرداد عدلی

شماره نظام پزشکی: ( 26433 )

دکتر سمیه گرانمایه

شماره نظام پزشکی: ( 17664 )

دکتر محبوبه گندم کار

شماره نظام پزشکی: ( 23239 )

دکتر فرنگیس قنبرپور

شماره نظام پزشکی: ( 10812001137 )

دکتر نقیبی

شماره نظام پزشکی: ( 4912 )

دکتر مهری طاهری

شماره نظام پزشکی: ( 8739 )

دکتر قاسم میشکار

شماره نظام پزشکی: ( 12345 )

دکتر لیلی ساکی

شماره نظام پزشکی: ( 27015 )

دکتر زهرا حاجیانی

شماره نظام پزشکی: ( 27416 )

دکتر مهرانگیز خاکساری

شماره نظام پزشکی: ( 10812001070 )

دکتر سعید بابایی

شماره نظام پزشکی: ( 5773 )

دکتر پریسا موسوی

شماره نظام پزشکی: ( 3162 )

دکتر امین حق شناس

شماره نظام پزشکی: ( 25009 )

دکتر سمائی

شماره نظام پزشکی: ( 11877 )

دکتر پروانه جهانگیرزاده

شماره نظام پزشکی: ( 12946 )

دکتر آریا مومنی

شماره نظام پزشکی: ( 10870 )

دکتر سمیه اخوین انصاری

شماره نظام پزشکی: ( 102214 )

دکتر آمنه فانی

شماره نظام پزشکی: ( 2016-2698-717 )

دکتر شکوفه ثابتی

شماره نظام پزشکی: ( 80583 )

دکتر ونوس محمودی

شماره نظام پزشکی: ( 78911 )

دکتر ارسیا تقوی

شماره نظام پزشکی: ( 65367 )

دکتر سحر روحی

شماره نظام پزشکی: ( 10057368 )

دکتر اکبری

شماره نظام پزشکی: ( 16804 )

دکتر زهرا قادری

شماره نظام پزشکی: ( 1780 )

دکتر شهره جعفری

شماره نظام پزشکی: ( 2454-2696-717 )

دکتر فرود آدینه وند

شماره نظام پزشکی: ( 67670 )

دکتر فاطمه رنجبر کرمانی

شماره نظام پزشکی: ( 88609 )

دکتر مجتبی بیوسه

شماره نظام پزشکی: ( 126854 )