تیم چشم پزشکان

دکتر معصومه رستم زاده

شماره نظام پزشکی : ( 2161-ب )

دکتر داریوش عبیدی راد

شماره نظام پزشکی : ( 28507 )

دکتر فهیمه نظامی

شماره نظام پزشکی : ( 663- ب )

دکتر سها عباسی

شماره نظام پزشکی : ( 2191-ب )

دکتر محمد حسین کوچک زاده

شماره نظام پزشکی : ( 10946 )

دکتر شاهرخ میلانی

شماره نظام پزشکی : ( 26924 )

دکتر مجتبی رجب پور

شماره نظام پزشکی : ( ب-2503 )

دکتر مهدی محمدی

شماره نظام پزشکی : ( ب-65 )

دکتر مطهره نظری

شماره نظام پزشکی : ( ب-1916 )

دکتر علی معیب

شماره نظام پزشکی : ( ب-35 )

دکتر مهدی رخصت یزدی

شماره نظام پزشکی : ( 20600 )

دکتر احمد عامری

شماره نظام پزشکی : ( 17359 )

دکتر محمد اسحاقی

شماره نظام پزشکی : ( 32562 )

دکتر ندا اصغری

شماره نظام پزشکی : ( 1974 )

دکتر احمد شجاعی شماره

شماره نظام پزشکی : ( 22792 )

دکتر سید جلیل نقیب

شماره نظام پزشکی : ( 33142 )

دکتر لیلا کاظمی

شماره نظام پزشکی :  ( 80339 )

دکتر عباس ابوالحسنی

شماره نظام پزشکی : ( 45877 )

دکتر محسن رمضان زاده

شماره نظام پزشکی : ( 40692 )

دکتر ساسان وجودی

شماره نظام پزشکی : ( 23550 )

دکتر حسین آقا جانی

شماره نظام پزشکی : ( 11328 )

دکتر عباد هادیان

شماره نظام پزشکی : ( 57809 )

دکتر سید فرزاد محمدی

شماره نظام پزشکی : ( 64277 )

دکتر زین العابدین فراهانی

شماره نظام پزشکی : ( 11- ب )

دکتر شمسی رحمان پور

شماره نظام پزشکی : ( 60 – ب )

دکتر محسن کاظمی مقدم

شماره نظام پزشکی : ( 20804 )

دکتر حمیدرضا اسدآبادی

شماره نظام پزشکی : ( 37298 )

دکتر محمدرضا فرتوک زاده

شماره نظام پزشکی : ( 22378 )

دکتر علیرضا نادری

شماره نظام پزشکی : ( 41535 )

دکتر سید حسین مولوی

شماره نظام پزشکی : ( 26591 )

دکتر فائزه آقا زاده

شماره نظام پزشکی : ( 2303 )

دکتر زهره ایرانی

شماره نظام پزشکی : ( 51876 )

دکتر بهزاد سفرپور لیما

شماره نظام پزشکی : ( 118506 )

دکتر شیما سینجلی

شماره نظامی پزشکی : ( 131912 )

دکتر فیروزه فارسی

شماره نظام پزشکی : ( 104034 )

دکتر امیر خبری

شماره نظام پزشکی : ( 28551 )

دکتر مجید ابدال

شماره نظام پزشکی : ( 507-ب )

دکتر انیس زند

شماره نظام پزشکی : ( 1986-ب )

دکتر طاهره محمودی میمند

شماره نظام پزشکی : ( 512-ب )

دکتر محمد مهدی احمد زاده

شماره نظام پزشکی : ( 68555 )

دکتر زهرا بیات

شماره نظام پزشکی : ( 2465-ب )

دکتر اکرم زنده دل

شماره نظام پزشکی : ( 1598-ب )

دکتر عرفان ملکی

شماره نظام پزشکی : ( 2158 )

دکتر امیر اسهرلوس

شماره نظام پزشکی : ( 1759 )

دکتر ابوالقاسم مختاری

شماره نظام پزشکی : ( 22599 )

دکتر مسیح هاشمی

شماره نظام پزشکی : ( 22803 )

دکتر محمد مهدی نورانی

شماره نظام پزشکی : ( 75390 )

دکتر اعظم علیمردانی

شماره نظام پزشکی : ( 68735 )

دکتر حبیب صدیقی نکو

شماره نظام پزشکی : ( 79-ب )

دکتر منوچهر نائینی

شماره نظام پزشکی : ( 57261 )

دکتر مسعود مهدیه

شماره نظام پزشکی : ( 32331 )

دکتر محمد نقوی

شماره نظام پزشکی : ( 84026 )

دکتر امیر اسهرلوس

شماره نظام پزشکی : ( 1759 ب )

دکتر مجید ابدال

شماره نظام پزشکی : ( 507 ب )

دکتر انیس زند

شماره نظام پزشکی : ( 1986 ب  )

دکتر طاهره محمودی میمنت

شماره نظام پزشکی : (  512 ب )

دکتر محمد مهدی احمدزاده

شماره نظام پزشکی : (  68555 )

دکتر زهرا بیات

شماره نظام پزشکی : (  2465 ب )

دکتر اکرم زنده دل

شماره نظام پزشکی : (  1598 ب )

دکتر عرفان ملکی

شماره نظام پزشکی : (  2158 )

دکتر حبیب صدیقی نکوه

شماره نظام پزشکی : (  79 ب )

دکتر مسعود جعفرزاده

شماره نظام پزشکی : (  1117 ب )

دکتر محمد مهدی نورانی

شماره نظام پزشکی : (  75390 )

دکتر اعظم عبلیمردانی

شماره نظام پزشکی : (  68735 )

دکتر منوچهر نائینی

شماره نظام پزشکی : (  57261 )

دکتر مسعود مهدیه

شماره نظام پزشکی : ( 32331 )

دکتر محمد نقوی

شماره نظام پزشکی : ( 84026 )

دکتر ابوالقاسم مختاری

شماره نظام پزشکی : ( 22559 )

دکتر مسیح هاشمی

شماره نظام پزشکی : ( 22803 )