روانشناسان

روانشناسان موسسه رادمهر

* دکتر فرهاد آوخ کیسمی
شماره نظام پزشکی : 76453

 

* دکتر مجتبی آزادبخت
شماره نظام پزشکی : 741

 

* دکتر رویا راقبیان
شماره نظام پزشکی : 3280

 

* دکتر فیروزه کربلایی
شماره نظام پزشکی : 149

 

* دکتر صفوره ابوالحسنی
شماره نظام پزشکی : 3551

 

* دکتر فاطمه میرشریف
شماره نظام پزشکی : 1449

 

* دکتر سیده شایسته موسوی
شماره نظام پزشکی : 4677

 

* دکتر زیبا ایرانی
شماره نظام پزشکی : 1360

 

* دکتر کبری ملکی
شماره نظام پزشکی : 4754

 

* دکتر شکوفه سادات
شماره نظام پزشکی : گ 1185

 

* دکتر سارا عسگری
شماره نظام پزشکی : 4976

 

* دکتر زهره صادقی
شماره نظام پزشکی : 19942

 

* دکتر درنا مجید زاده
شماره نظام پزشکی : 1914

 

* دکتر حسین نصیری رازی
شماره نظام پزشکی : 25012

 

* دکتر ساناز صلوات خواه
شماره نظام پزشکی : 21544

 

* دکتر سیدمهری دریاباری
شماره نظام پزشکی : گ 1122

 

* دکتر مریم نوروز زادگان
شماره نظام پزشکی : ک د 1976

 

* دکتر مژگان مصطفویان
شماره نظام پزشکی : 53546

 

* دکتر سعید جهانیان
شماره نظام پزشکی : 2917

 

* دکتر امیرهوشنگ مهیار
شماره نظام پزشکی : 166

 

* دکتر نازنین اصغری
شماره نظام پزشکی : 3779

 

* دکتر نرگس سلیمانی نیا
شماره نظام پزشکی : 4610

 

* دکتر حسین نجمی
شماره نظام پزشکی : 14963

 

* دکتر مهرداد عدلی
شماره نظام پزشکی : 26433

 

* دکتر سمیه گرانمایه
شماره نظام پزشکی : 17664

 

* دکتر محبوبه گندم کار
شماره نظام پزشکی : 23239

 

* دکتر فرنگیس قنبر پور
شماره نظام پزشکی : 23239

 

* دکتر نقیبی
شماره نظام پزشکی : 4912

 

* دکتر مهری طاهری
شماره نظام پزشکی : 8739

 

* دکتر قاسم میشکار
شماره نظام پزشکی : 12345

 

* دکتر لیلا ساکی
شماره نظام پزشکی : 27015

 

* دکتر مهرانگیز خاکساری
شماره نظام پزشکی : 10812001070

 

* دکتر سعید بابایی
شماره نظام پزشکی : 5773

 

* دکتر پریسا موسوی
شماره نظام پزشکی : 3162

 

* دکتر امین حق شناس
شماره نظام پزشکی : 25009

 

* دکتر سمائی
شماره نظام پزشکی : 11887

 

* دکتر پروانه جهانگیر زاده
شماره نظام پزشکی : 12946

 

* دکتر آریا مومنی
شماره نظام پزشکی : 10870

 

* دکتر سمیه اخوین انصاری
شماره نظام پزشکی : 102214

 

* دکتر آمنه فانی
شماره نظام پزشکی : 2016-2698-717

 

* دکتر شکوفه ثابتی
شماره نظام پزشکی : 80583

 

* دکتر ونوس محمودی
شماره نظام پزشکی : 78911

 

* دکتر ارسیا تقوی
شماره نظام پزشکی : 65367

 

* دکتر سحر روحی
شماره نظام پزشکی : 10057368

 

* دکتر اکبری
شماره نظام پزشکی : 16804

 

* دکتر زهرا قادری
شماره نظام پزشکی : 1780

 

* دکتر شهره جعفری
شماره نظام پزشکی : 2018-2698-717

 

* دکتر زهره ایرانی
شماره نظام پزشکی : 1360

 

* کلینیک سپیدار مهر
شماره نظام پزشکی : 2018-2698717

 

* دکتر اعظم علیمردانی
شماره نظام پزشکی : 2297-2698-717

 

* دکتر فرح آزادی
شماره نظام پزشکی : 1082

 

* دکتر زهره نجفیان
شماره نظام پزشکی : 2183

 

* دکتر مجید هاشمی
شماره نظام پزشکی : 4895

 

* دکتر مجتبی بیوسه
شماره نظام پزشکی : 126854

 

* دکتر مریم سبز آبادی
شماره نظام پزشکی : 102423

 

* دکتر مرجان سبز آبادی
شماره نظام پزشکی : ش ف -37587

 

* دکتر آزاده حق شناس
شماره نظام پزشکی : 29407

 

* دکتر فرود آدینه وند
شماره نظام پزشکی : 67670

 

* دکتر فاطمه رنجبر کرمانی
شماره نظام پزشکی : 88609