ورکشاپ های آموزشی موسسه رادمهر

آموزش های علمی و تخصصی برای روانشناسان و مردم ، توانایی شناخت سنجش های فردی و اجتماعی ، زمان ورکشاپ ۳ ساعت برای هر موضوع ، نحوه تمرینات و عملیاتی کردن آن ، برنامه تمرینی ۲۱ روزه اختصاصی ، شناخت محورها و الویت آن ، سنجش استعداد و توانمندی ، پشتیبانی استاد راهنما
Agile Infographics

5،000،000 ریال

( برای 3 ساعت در روز های جمعه )